Broker ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia

Gwarancje ubezpieczeniowe

W ramach udzielonej gwarancji towarzystwo ubezpieczeniowe gwarantuje wypłatę określonej kwoty pieniężnej beneficjentowi gwarancji w sytuacji, kiedy ubezpieczający-dłużnik nie wywiąże się z zaciągniętych zobowiązań.

 

Czym są gwarancje ubezpieczeniowe?

Gwarancja ubezpieczeniowa jest to instrument finansowy, dzięki któremu firma nie musi zamrażać własnych środków czy to na wpłatę wadium przetargowego, czy to na zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu.

Gwarancje należytego wykonania kontraktu, jak i usunięcia wad i usterek pozwalają odzyskać zatrzymaną przez inwestora kaucję.

 

gwarancja ubezpieczeniowa

 

Oferta gwarancji ubezpieczeniowych

Proponujemy zawieranie umów generalnych / linii gwarancyjnych na gwarancje ubezpieczeniowe. Towarzystwo ubezpieczeniowe analizuje sytuację finansową firmy a następnie gwarancje wystawiane są w ramach przyznanego limitu. Dzięki umowie generalnej uzyskają Państwo także niższe stawki/składki.

Minimalna wartość limitów gwarancyjnych, które aranżujemy to 1 mln zł.

Negocjujemy zapisy w gwarancjach ubezpieczeniowych – zarówno wymogi kontrahentów, jak i towarzystw ubezpieczeniowych. Jest to bardzo istotne w sytuacjach kiedy Państwa kontrahent nie akceptuje wzoru gwarancji, który mu Państwo przedstawiliście.

Proponujemy Państwu możliwość negocjacji linii gwarancyjnej na następujące gwarancje ubezpieczeniowe:

 • Gwarancja dobrego wykonania kontraktu

  Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań. Jest wykorzystywana przy zawieraniu umów (np. kontraktów budowlanych).
  W ramach gwarancji dobrego wykonania kontraktu – gwarant (czyli towarzystwo ubezpieczeniowe) zobowiązuje się do wypłaty określonych w umowie gwarancyjnej kwot w przypadku, gdy zobowiązany (firma która wykupiła gwarancję), nie wykonał lub nieprawidłowo wykonał zobowiązanie. Dzięki gwarancji dobrego wykonania kontraktu, zobowiązany nie musi zamrażać środków własnych w momencie podpisywania umowy z kontrahentem.

 • Gwarancja usunięcia wad i usterek

  Zabezpieczenie usunięcia wad i usterek ujawnionych po zakończeniu prac obejmuje swoim zakresem koszty usunięcia wad i usterek, które powstały po zakończeniu kontraktu – w trakcie działania gwarancji jakości lub rękojmi – a do których usunięcia zobowiązany jest podmiot który wykupił gwarancję (nazwany „zobowiązanym”) . W zależności od wymogów kontraktowych, gwarancję usunięcia wad i usterek można wykupić po zakończeniu wykonywania kontraktu, po zakończeniu działania gwarancji dobrego wykonania kontraktu lub jeszcze przed rozpoczęciem prac kontraktowych. W tym ostatnim przypadku wykupuje się łącznie gwarancję dobrego wykonania kontraktu i działającą po jej zakończeniu gwarancję usunięcia wad i usterek.

  Aranżujemy zabezpieczenia na okres nawet 120 miesięcy !

 • Gwarancja zapłaty wadium

  Składana przy przetargach jako zabezpieczenie zapłaty wadium jest wykorzystywana w przetargach publicznych regulowanych przez Ustawę Prawo Zamówień Publicznych. W ramach gwarancji zapłaty wadium – gwarant zobowiązuje się do wypłaty określonej w przetargu kwoty wadium, w momencie w którym zaistniały przesłanki do zatrzymania wadium. Podobnie jak w przypadku dwóch poprzednich gwarancji – zobowiązany, który bierze udział w przetargu nie musi zamrażać środków własnych. Jest to szczególnie istotne dla firm, które biorą udział w wielu przetargach.

Dostępne są również GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE ELEKTRONICZNE – FORMALNOŚCI ON-LINE.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!