Broker ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

WŚRÓD OFEROWANYCH PRZEZ NAS UBEZPIECZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SĄ MIĘDZY INNYMI:

 

oc działalności gospodarczejUbezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – zapewnia ochronę ubezpieczeniową w przypadku, gdy w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem ubezpieczający ( jego pracownicy ) wyrządzi szkodę osobie trzeciej, za którą to szkodę ponosi odpowiedzialność. Istnieje możliwość rozszerzenia polisy o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy nieruchomości, jak i ruchomości, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku naturalnym, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za mienie powierzone celem przechowania lub wykonania usługi itd.

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu, tzw. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej – zapewnia ochronę ubezpieczeniową w przypadku, gdy w związku z wykonywaniem czynności zawodowych ubezpieczający wyrządził szkodę osobie trzeciej, za którą to szkodę ponosi odpowiedzialność. Ubezpieczenie pokrywa zarówno tzw czyste straty finansowe (ktoś w winy ubezpieczonego poniósł jakieś wydatki czy stracił przychody), jak i szkody rzeczowe (zniszczenie komuś mienia ) i osobowe (wyrządzenie komuś krzywdy). Ubezpieczeniem tym można na przykład objąć odpowiedzialność cywilną tłumaczy, brokerów walutowych, doradców, konsultantów, informatyków, firmy doradcze, firmy z branży IT, instytucje finansowe etc.

 

Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – różne ustawy nakładają na pewne grupy zawodowe, jak i na określoną wykonywaną działalność obowiązek wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Warunki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej określają stosowne rozporządzenia Ministra Finansów. Ubezpieczenie to na przykład dotyczy zarządców nieruchomości, architektów, inżynierów budownictwa, biegłych rewidentów itd. Oferujemy również wyższe sumy gwarancyjne aniżeli minimalne ustalone przez określone rozporządzenia (tzw nadwyżkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej).

SKONTAKTUJ SIĘ Z  NAMI!