Ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC projektanta

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ (UBEZPIECZENIE OC PROJEKTANTA) ZAPEWNIA OCHRONĘ, JEŻELI OSOBIE TRZECIEJ ZOSTANIE WYRZĄDZONA SZKODA W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH (NP. W WYNIKU POPEŁNIENIA BŁĘDU PROJEKTOWEGO)

Ubezpieczenie OC projektantaNajważniejsze kwestie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zawodowej pracowni projektowej (ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej projektanta):

Czym są czyste szkody finansowe / majątkowe ?

Oprócz szkód rzeczowych (np. zawalenie się źle zaprojektowanego budynku), osobowych (uszkodzenie ciała, uszczerbek na zdrowiu, czy śmierć, których przyczyną był błąd w projekcie) , konieczne jest włączenie do zakresu ochrony czystych strat finansowych / szkód majątkowych (koszty związane z koniecznością m.in. przebudowy źle zaprojektowanego budynku, który się nie zawalił). Gdy mówimy o błędach projektowych, najczęściej mamy do czynienia z czystymi stratami finansowymi / szkodami majątkowymi).Dlaczego ważny jest czasowy zakres ubezpieczenia (triggery czasowe)?

Ubezpieczyciele w ubezpieczeniu OC ustalają różnie czasowy zakres własnej odpowiedzialności. Ubezpieczenie to może być proponowane m.in. na triggerze „act commited” ( działanie i zaniechanie - popełnienie błędu w okresie ubezpieczenia), jak również  na tzw. triggerze „claims made” (zgłoszenie roszczenia w okresie obowiązywania ubezpieczenia).
Trzeba uważać, by  nie zmodyfikować triggerów na niekorzyść. W przeciwnym razie w ochronie może powstać „luka”, a także problemy z terminami zgłaszania roszczeń przez poszkodowanych.Czy warto wprowadzić ochronę dla szkód wyrządzonych przez podwykonawców?

W przypadku roszczeń kontraktowych  biuro projektowe ponosi odpowiedzialność także za szkody wyrządzone przez swoich podwykonawców. Dotyczy to np. błędów projektowych popełnionych przez projektantów, którym powierzono projekty branżowe, nawet jeśli mają obowiązkową polisę OC. Ważne jest więc, aby zakres ubezpieczenia obejmował szkody wyrządzone przez podwykonawców (tzw. OC podwykonawców).Jak ustalić wysokość sumy gwarancyjnej?

Ustalenie sumy gwarancyjnej powinno odbywać się na podstawie oszacowania wartości potencjalnej szkody, która może zaistnieć. Często spotykaną praktyką na rynku, jest określanie sumy w odniesieniu do wynagrodzenia za projekt. Jest to niewystarczające, gdyż w/w wynagrodzenie jest diametralnie niższe od wartości wybudowanego obiektu, który może w razie błędu projektowego np. zawalić się i trzeba będzie pokryć koszty rozbiórki i wybudowania go na nowo.Czy istnieje ochrona dla szkód wyrządzonych przez pracowników z uprawnieniami ?

Zgodnie z zapisami Kodeksu pracy, to pracodawca odpowiada za szkody wyrządzone przez pracowników. Przepis ten ma zastosowanie, nawet jeśli dany pracownik posiada obowiązkową polisę OC. Roszczenie będzie skierowane mimo to do biura projektowego. Pracodawca może zwrócić się z roszczeniem regresowym do pracownika (i wykorzystać jego obowiązkową polisę OC), z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność pracownika ogranicza się do wysokości trzech pensji. Dlatego warto zawrzeć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej pracowni projektowej, które pokryje także błędy wyrządzone przez pracowników (zazwyczaj z wyjątkiem szkód wyrządzonych umyślnie).Co może obejmować dodatkowo ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej pracowni projektowej (OC projektantów)?

    • uzyskiwanie pozwoleń i decyzji  związanych z procesem inwestycyjnym,
    • szkody powstałe stopniowo i na skutek powolnego oddziaływania czynników takich, jak hałas, drgania, wilgoć, woda, temperatura itp.,
    • szkody wynikające z obsunięcia, zapadania się ziemi, osiadania gruntu,
    • szkody w środowisku,
    • szkody w otrzymanej dokumentacji,
    • przekroczenie ustalonych kosztów, jeśli są one wynikiem szkody powstałej z uchybienia ubezpieczonego i objętej zakresem ubezpieczenia,
    • przekroczenie ustalonego terminu budowy, jeśli jest to następstwo szkody wynikłej z uchybienia ubezpieczonego, wchodzącej w zakres ubezpieczenia,
    • koszty przeprojektowania poniesione przez osoby trzecie,
    • szkody wynikłe z badań / prac geodezyjnych i/lub geologicznych,
    • szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności biurowej, wyrządzone pracownikom, wyrządzone w najmowanych nieruchomościach,
    • datę retroaktywną.
 

Kiedy obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej inżyniera budownictwa jest niewystarczające?


    • działalność prowadzona jest w formie spółki posiadającej osobowość prawną,
    • prace zlecane są podwykonawcom,
    • projekty wykonują pracownicy z uprawnieniami (OC obowiązkowe nie obejmuje szkód wyrządzonych przez pracowników z uprawnieniami, obejmuje działania ubezpieczonego inżyniera budownictwa) ,
    • potrzeba wyższej sumy gwarancyjnej niż maksymalna w OC obowiązkowym osób fizycznych
    • zakres działalności jest szerszy niż wykonywanie funkcji technicznych samodzielnych określonych w Prawie budowlanym (np. pełnienie funkcji inwestora zastępczego  czy inżyniera kontraktu),
    • wymogi kontraktowe, np. ubezpieczenie obowiązujące dla określonego kontraktu.


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI !

Ubezpieczenia budowy i montażu

Poprzedni

Ubezpieczenia budowlano-montażowe

Ubezpieczenie OC inżyniera kontraktu

Następny

Ubezpieczenie OC inżyniera kontraktu