Broker ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC projektanta

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ (UBEZPIECZENIE OC PROJEKTANTA) ZAPEWNIA OCHRONĘ, GDY W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH (NP. W ZWIĄZKU Z POPEŁNIENIEM BŁĘDU PROJEKTOWEGO) WYRZĄDZONA ZOSTANIE OSOBIE TRZECIEJ SZKODA.

 

Najistotniejsze kwestie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zawodowej pracowni projektowej (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej projektanta):

Czyste szkody finansowe / szkody majątkowe

OC projektantaW tego rodzaju ubezpieczeniu istnieje konieczność objęcia ochroną nie tylko szkód rzeczowych (zniszczenie mienia – np. zawalenie się źle zaprojektowanego budynku), czy szkód osobowych (śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia – np. uszkodzenie ciała na skutek zawalenia się źle zaprojektowanego budynku), ale także czystych strat finansowych / szkód majątkowych (dodatkowe koszty niezwiązane ze zniszczeniem mienia czy ze szkodą osobową – np. konieczność przebudowania źle zaprojektowanego budynku, który nie uległ zawaleniu). W przypadku błędów projektowych najczęściej do czynienia mamy właśnie z czystymi stratami finansowymi / szkodami majątkowymi.

 

Czasowy zakres ubezpieczenia (triggery czasowe)

Ubezpieczyciele w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej różnie ustalają czasowy zakres swojej odpowiedzialności, czyli za jakie zdarzenie, mające miejsce w okresie ubezpieczenia, są odpowiedzialni. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej pracowni projektowych może być oferowane na triggerze „act committed” (działanie i zaniechanie, czyli popełnienie błędu w okresie ubezpieczenia), jak i na triggerze „claims made” (zgłoszenie roszczenia w okresie ubezpieczenia).

Aranżując nowe ubezpieczenie istotne jest, aby nie zmienić niekorzystnie triggerów i nie spowodować powstania „dziury” w ochronie, a także aby wyeliminować ograniczenia kodeksowych terminów zgłaszania roszczeń przez poszkodowanych, które mogą być zapisane w OWU.

 

Ochrona dla szkód wyrządzonych przez podwykonawców

W przypadku roszczeń kontraktowych (czyli roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania) biuro projektowe odpowiada za szkody wyrządzone przez swoich podwykonawców, czyli za wszystkie błędy projektowe popełnione przez projektantów, którym zlecone zostały projekty branżowe, nawet jeżeli mają oni stosowną obowiązkową polisę OC. Dlatego bardzo istotne jest, aby ubezpieczenie obejmowało szkody wyrządzone przez podwykonawców (tzw. OC podwykonawców).

 

Ustalenie wysokości sumy gwarancyjnej

Ustalenie sumy gwarancyjnej na podstawie wysokości wynagrodzenia za dany projekt jest rozwiązaniem niewystarczającym, chociaż często stosowanym w zapisach kontraktowych. Sumę gwarancyjną należy wyznaczyć na podstawie potencjalnej szkody, która może się zdarzyć. Należy wziąć pod uwagę fakt, że wynagrodzenie za dany projekt jest wielokrotnie niższe od wartości wybudowanego obiektu, który może zawalić się na skutek błędu projektowego, czy też może zaistnieć konieczność rozebrania źle zaprojektowanego budynku i wybudowania go na nowo.

 

Ochrona dla szkód wyrządzonych przez pracowników z uprawnieniami

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca odpowiada za szkody wyrządzone przez swoich pracowników. Dlatego też w przypadku szkody wyrządzonej przez pracownika z uprawnieniami – nawet jeżeli posiada on obowiązkową polisę OC – roszczenie zostanie skierowane do pracodawcy – biura projektowego. Po naprawieniu szkody pracodawca może zwrócić się do pracownika z roszczeniem regresowym (i uruchomić wypłatę odszkodowania z jego obowiązkowej polisy OC), ale odpowiedzialność pracownika jest ograniczona do wysokości trzech pensji i wysokość odszkodowania zostanie także tak ograniczona (tylko wina umyślna nie ogranicza odpowiedzialności pracownika do wysokości trzech pensji, ale wtedy i tak „nie zadziała” ubezpieczenie obowiązkowe). Zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej pracowni projektowej zapewnia ochronę w przypadku szkód wyrządzonych przez pracowników (najczęściej za wyjątkiem szkód wyrządzonych umyślnie).

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej pracowni projektowej (OC projektantów) może dodatkowo obejmować m.in.:

 • uzyskiwanie stosownych pozwoleń i decyzji dot. procesu inwestycyjnego,
 • szkody powstałe stopniowo i na skutek powolnego oddziaływania czynników takich, jak hałas, drgania, wilgoć, woda, temperatura itp.,
 • szkody wynikające z obsunięcia, zapadania się ziemi, osiadania gruntu,
 • szkody w środowisku,
 • przekroczenie ustalonych kosztów, o ile stanowią one następstwo szkody wynikłej z uchybienia ubezpieczonego, objętej zakresem ubezpieczenia,
 • przekroczenie ustalonego terminu budowy, o ile stanowią one następstwo szkody wynikłej z uchybienia ubezpieczonego, objętej zakresem ubezpieczenia,
 • koszty przeprojektowania poniesione przez osoby trzecie,
 • szkody wynikłe z badań / prac geodezyjnych i/lub geologicznych,
 • szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności biurowej, szkody wyrządzone pracownikom, szkody wyrządzone w najmowanych nieruchomościach,
 • szkody w powierzonej dokumentacji,
 • datę retroaktywną / cofnięcie się z ochroną przed początek okresu ubezpieczenia na polisie.

 

Kiedy obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej inżyniera budownictwa jest niewystarczające

 • działalność prowadzona jest w formie spółki posiadającej osobowość prawną,
 • prace zlecane są podwykonawcom,
 • projekty wykonują pracownicy z uprawnieniami (OC obowiązkowe nie obejmuje szkód wyrządzonych przez pracowników z uprawnieniami, bo obejmuje tylko działania ubezpieczonego inżyniera budownictwa),
 • potrzeba wyższej sumy gwarancyjnej niż maksymalna w OC obowiązkowym osób fizycznych
 • zakres prowadzonej działalności jest szerszy niż wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie określonych w Prawie budowlanym (np. pełnienie funkcji inwestora zastępczego, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu),
 • wymogi kontraktowe, np. ubezpieczenie obowiązujące dla określonego kontraktu.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!