Broker ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie karnoskarbowe

DLA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH FIRMĄ ORAZ PRACOWNIKÓW, W TYM GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH

 

Chcielibyśmy Państwu zaprezentować ubezpieczenie karnoskarbowe dla osób zarządzających firmą oraz pracowników, w tym głównych księgowych.

Co pokrywa ubezpieczenie karnoskarbowe?

 • Broker ubezpieczeniowy
 • organizację i refundację kosztów w przypadku zarzutów karnoskarbowych, w tym:
  • koszty adwokata w sprawie karnoskarbowej (możliwość samodzielnego wyboru adwokata lub skorzystania z rekomendowanych)
  • koszty prowadzenia sprawy karnoskarbowej przed sądem, koszty biegłych i ekspertyz
  • refundację do wskazanego limitu nałożonych na Ubezpieczonego w postępowaniu karnoskarbowym mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych (także w przypadku dobrowolnego poddania się odpowiedzialności).
 • pokrycie roszczeń kierowane przez pracodawcę do pracownika, w związku z wykonywaniem przez niego czynności księgowych/kadrowych (na zasadach określonych w Kodeksie Pracy). W takim samym wymiarze pokrywane są roszczenia kierowane do księgowych zatrudnionych na podstawie innej umowy cywilnoprawnej (samozatrudnienie, zlecenie itp.).
 • dodatkowo można dokupić: finansowanie kosztów obsługi max 2 postępowań karnych za czyn zabroniony w sprawach z Kodeksu Karnego, popełnionych w związku z prowadzeniem spraw gospodarczych (koszty obrony).

Do kogo kierowane jest ubezpieczenie karnoskarbowe?

 • członków zarządu
 • właścicieli firm
 • dyrektorów finansowych oraz głównych księgowych
 • pracowników księgowości i działu płac
 • prokurentów
 • innych osób w sposób bezpośredni lub pośredni odpowiedzialnych za sprawy podatkowe w firmie

SKONTAKTUJ SIĘ Z  NAMI!