Broker ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia budowlano-montażowe

Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR) i montażu (EAR) – OC firmy budowlanej.

 

Broker ubezpieczeniowyTo produkt zabezpieczający interesy inwestora i wykonawcy w trakcie budowy budynków/obiektów lub instalacji konkretnych maszyn/urządzeń itp. Przedmiotem ubezpieczenia są roboty kontraktowe, na które składa się wartość wykonywanych prac budowlanych, wszelkie wykorzystywane materiały, sprzęt budowlany wraz z zapleczem budowy, zaś w przypadku ryzyk montażu szkody w mieniu na terenie, gdzie wykonywany jest montaż. Ochronę można rozszerzyć o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzonymi pracami budowlanymi i montażowymi. Ubezpieczeniem objęte są szkody rzeczowe zarówno o charakterze naturalnym (na przykład wskutek powodzi, huraganów), jak i wynikające z samego procesu budowlanego (na przykład wynikające z wadliwego wykonawstwa czy błędów operatorów maszyn).
Ubezpieczenie budowlano-montażowe można rozszerzyć o szkody rzeczowe powstałe wskutek:

  • błędów projektowych
  • wad materiałowych, wad odlewniczych,
  • błędów wykonawczych na terenie budowy
  • błędów montażowych na terenie budowy

Do ubezpieczenia można włączyć również klauzulę części wadliwych, szkody powstałe w okresie gwarancji a wynikłe z prac budowlano-montażowych, szkody w mieniu istniejącym należącym do inwestora powstałe wskutek prowadzenia prac budowlano-montażowych.

Ubezpieczenie w zależności od wprowadzonych zapisów może w większym stopniu zabezpieczać interesy inwestora lub być korzystniejsze dla generalnego wykonawcy.

Do powyższego ubezpieczenia można dokupić ubezpieczenie utraty zysku w następstwie wszystkich ryzyk budowy i montażu. Przedmiotem tego ubezpieczenia jest szacowana strata w ubezpieczeniowym zysku brutto wynikła z opóźnienia w procesie realizacji kontraktu budowlanego/montażowego, jeżeli spowodowana ona została szkodą majątkową ubezpieczoną w ramach ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy/montażu.

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych szczególnie polecane dla maszyn i urządzeń pracujących w trakcie okresu ubezpieczenia na różnych budowach (ubezpieczenie CPM). Zakresem ubezpieczenia objęte są wszystkie ryzyka (All Risks) za wyjątkiem wyraźnie określonych wyłączeń. Przykłady ubezpieczonych zdarzeń: pożar, zwarcie, uszkodzenia wskutek błędów w obsłudze, przewrócenie się maszyny itp.

Ubezpieczenie maszyn od awarii i uszkodzeń pokrywa szkody powstałe wskutek awarii maszyny wynikającej z przyczyn takich jak: błąd materiałowy, błąd montażowy, wadliwe wykonanie, zwarcie, dostanie się obcego przedmiotu do mechanizmu maszyny. Ubezpieczenie to można rozszerzyć o ubezpieczenie utraty zysku wskutek awarii maszyn.

SKONTAKTUJ SIĘ Z  NAMI!