Broker ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych (cyber risk) rekompensuje straty związane z uszkodzeniem, utratą, wyciekiem, czy ujawnieniem danych na skutek ataków hakerskich, wirusów komputerowych, błędów człowieka czy wadliwego oprogramowania.

 

Możliwy zakres ubezpieczenia cyber risk:

Cyberpolisa (ubezpieczenie cyber)

Odpowiedzialność cywilna, tj pokrycie strat osób trzecich w związku z ujawnieniem danych osobowych  czy poufnych danych kontrahentów, w tym. m.in.:

 • zapłata odszkodowań osobom trzecim w związku z ujawnieniem danych osobowych czy poufnych danych kontrahentów,
 • pokrycie kosztów informatyków i naprawy systemów informatycznych, w tym informatyki śledczej,
 • koszty odtworzenia utraconych danych , odzyskania dostępu, zabezpieczenia sieci IT,
 • koszty pomocy prawnej,
 • koszty zarządzania kryzysowego,
 • koszy public relations.

 

Ubezpieczenie cyber

Ubezpieczenie RODO

Odpowiedzialność administracyjna wobec GIODO, w tym pokrycie kosztów i kar wynikających z naruszenia przepisów dotyczących ochrony  danych osobowych, w tym RODO:

 • pokrycie kosztów obrony w postępowaniu administracyjnym i karnym,
 • pokrycie kar administracyjnych nakładanych przez GIODO, w tym wynikających z przepisów RODO,
 • pokrycie kosztów informatyków, w tym informatyków śledczych,
 • pokrycie kosztów poinformowania osób, których dane dotyczą, o ich wycieku

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych

 

Naruszenie bezpieczeństwa sieci:

Pokrycie kosztów własnych wynikających z uszkodzenia czy utraty własnych danych za sprawą:

 • złośliwego oprogramowania,
 • ataku hakerskiego,
 • nieuprawnionego użycia,
 • ataku Dos,
 • błędu człowieka,
 • błędu oprogramowania,

Pokrycie kosztów pomocy IT , w tym: pokrycie kosztów usunięcia złośliwego oprogramowania, odzyskania danych, dostępu do systemów,
Pokrycie kosztów wymuszeń komputerowych – pokrycie kosztów wynikających z ataku hakerskiego, w tym kosztów okupu,
Pokrycie strat wyrządzonych  osobom trzecim w związku z niewystarczającym zabezpieczeniem  własnego systemu informatycznego m.in. wskutek:

 • zainfekowania złośliwym oprogramowaniem,
 • zaszyfrowaniem danych,
 • braku dostępu do danych,
 • ataku na inny podmiot z wykorzystaniem systemu.

 

Gwarancje ubezpieczeniowe

 

Zakłócenie działalności- pokrycie kosztów przestojów firmy w związku z incydentem informatycznym:

 • pokrycie kosztów utraconych zysków za czas przestoju,
 • pokrycie kosztów ograniczenia szkód i podwyższonych kosztów działalności

Odpowiedzialność cywilna z tytułu publikacji za pomocą środków elektronicznych, na stronach internetowych, portalach etc

SKONTAKTUJ SIĘ Z  NAMI!