Broker ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia upraw

Rolnik, który otrzymał płatności bezpośrednie z Unii Europejskiej ma obowiązek ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw: zbóż, rzepaku, rzepiku, kukurydzy, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych, roślin strączkowych od co najmniej jednego z ryzyk: powódź, susza, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne.

 

ubezpieczenie upraw rolnychZgodnie z polskim prawem przepisami producenci rolni mają prawo do dopłat do ubezpieczeń upraw jeśli prowadzą działalność rolniczą rozumianą jako: produkcję, hodowlę lub uprawę produktów rolnych, w tym zbiory, dojenie, hodowlę zwierząt oraz utrzymywanie zwierząt do celów gospodarskich. W takiej sytuacji wyliczona składka zostaje pomniejszona o należne dopłaty ze Skarbu Państwa.

Obowiązek uważa się za spełniony, jeśli od dnia 1 lipca roku następującego po roku, za który rolnik uzyskał płatności bezpośrednie, ochroną ubezpieczeniową objętych jest co najmniej 50% powierzchni upraw przez okres 12 miesięcy.

Dotacje przysługują nie tylko do ubezpieczeń obowiązkowych tj. wcześniej wymienionych ryzyk: powodzi, suszy, gradu, ujemnych skutków przezimowania i przymrozków wiosennych , ale i do dobrowolnych ubezpieczeń od ryzyk takich jak: deszcz nawalny, piorun, huragan, lawina, obsuniecie się ziemi.

 

Zasady dotowania ubezpieczeń dla rolników

Zasady jakie ryzyka i w jakim stopniu będą dotowane ustala dany zakład ubezpieczeń ze Skarbem Państwa. Istnieje szeroka lista upraw, których ubezpieczenie nie jest dotowane, np. szkółki czy uprawy w tunelach foliowych/szklarniach.

Uprawy w tunelach można ubezpieczyć od takich zdarzeń losowych jak: grad, huragan, powódź, ogień, piorun, eksplozja, upadek statku powietrznego, lawina, obsunięcie się ziemi oraz wymarznięcie wskutek zdarzeń losowych lub przerw w dostawie czynnika grzewczego.

Co do zasady wysokość składki zależy od rodzaju i gatunku uprawy, położenia geograficznego pól, klasy bonitacyjnej gleby, sumy ubezpieczenia oraz wysokości dopłaty (jeśli przysługuje).

SKONTAKTUJ SIĘ Z  NAMI!