Broker ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC inwestora zastępczego

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej inwestora zastępczego zapewnia ochronę, gdy w związku z wykonywaniem czynności zawodowych (np. w związku z popełnieniem błędu w nadzorze) wyrządzona zostanie osobie trzeciej szkoda.

 

OC architektaZakres obowiązków inwestora zastępczego reguluje umowa z inwestorem/zamawiającym o zastępstwo inwestycyjne. Zwykle do obowiązków inwestora zastępczego należy zorganizowanie i koordynacja działań wszystkich stron uczestniczących w procesie inwestycyjnym, a w szczególności zapewnienie:
1. opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów,
2. objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,
3. opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4. wykonania i odbioru robót budowlanych,
5. w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych.

Inwestor zastępczy może również mieć obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego (inspektor nadzoru inwestorskiego). W takim przypadku do jego podstawowych obowiązków będzie należeć:
1. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
3. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
4. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej inwestora zastępczego (OC inwestora zastępczego) może obejmować wykonywanie wyżej wymienionych czynności.

Lista obowiązków inwestora zastępczego jest znacznie szersza od listy obowiązków osoby wykonującej samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, dlatego też obowiązkowe ubezpieczenie OC inżyniera budownictwa nie zapewnia całkowitej ochrony inwestorowi zastępczemu i wskazane jest zawarcie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, tym bardziej że inwestor zastępczy to najczęściej zespół specjalistów, a nie pojedyncza osoba.

Najistotniejsze kwestie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zawodowej inwestora zastępczego (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej inwestora zastępczego):

Czyste szkody finansowe / szkody majątkowe
W tego rodzaju ubezpieczeniu istnieje konieczność objęcia ochroną nie tylko szkód rzeczowych (zniszczenie mienia – np. fizyczne zniszczenie przedmiotu prac budowlanych), czy szkód osobowych (śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia – np. uszkodzenie ciała na skutek zawalenia się obiektu wskutek błędów w nadzorze), ale także czystych strat finansowych / szkód majątkowych (dodatkowe koszty niezwiązane ze zniszczeniem mienia czy ze szkodą osobową – np. konieczność przebudowania wadliwie wybudowanego budynku, który nie uległ zawaleniu). W przypadku błędów inwestora zastępczego często mamy do czynienia właśnie z czystymi stratami finansowymi / szkodami majątkowymi.

Czasowy zakres ubezpieczenia (triggery czasowe)
Ubezpieczyciele w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej różnie ustalają czasowy zakres swojej odpowiedzialności, czyli za jakie zdarzenie, mające miejsce w okresie ubezpieczenia, są odpowiedzialni. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej inwestora zastępczego może być oferowane na triggerze „act committed’ (działanie i zaniechanie, czyli popełnienie błędu w okresie ubezpieczenia), jak i na triggerze „claims made’ (zgłoszenie roszczenia w okresie ubezpieczenia).
Aranżując nowe ubezpieczenie istotne jest, aby nie zmienić niekorzystnie triggerów i nie spowodować powstania „dziury” w ochronie, a także aby wyeliminować ograniczenia kodeksowych terminów zgłaszania roszczeń przez poszkodowanych, które mogą być zapisane w OWU.

Ochrona dla szkód wyrządzonych przez podwykonawców
W przypadku roszczeń kontraktowych (czyli roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania) inwestor zastępczy odpowiada za szkody wyrządzone przez swoich podwykonawców, czyli za wszystkie błędy popełnione przez podwykonawców, którym zlecone zostały różne prace, nawet jeżeli mają oni stosowną obowiązkową polisę OC lub dobrowolną polisę odpowiedzialności cywilnej. Dlatego bardzo istotne jest, aby ubezpieczenie obejmowało szkody wyrządzone przez podwykonawców (tzw. OC podwykonawców).

Ustalenie wysokości sumy gwarancyjnej
Ustalenie sumy gwarancyjnej na podstawie wysokości wynagrodzenia za dany kontrakt jest rozwiązaniem niewystarczającym, chociaż często stosowanym w zapisach kontraktowych. Sumę gwarancyjną należy wyznaczyć na podstawie potencjalnej szkody, która może się zdarzyć. Należy wziąć pod uwagę fakt, że wynagrodzenie za dany kontrakt jest wielokrotnie niższe od wartości wybudowanego obiektu, który może zawalić się na skutek błędu wykonawczego, czy też może zaistnieć konieczność przebudowania tego obiektu.

Ochrona dla szkód wyrządzonych przez pracowników z uprawnieniami
Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca odpowiada za szkody wyrządzone przez swoich pracowników. Dlatego też w przypadku szkody wyrządzonej przez pracownika z uprawnieniami – nawet jeżeli posiada on obowiązkową polisę OC np. oc inżyniera budownictwa czy oc architekta –  roszczenie zostanie skierowane do pracodawcy – inwestora zastępczego zawierającego umowę ze zleceniodawcą. Po naprawieniu szkody pracodawca może zwrócić się do pracownika z roszczeniem regresowym (i ewentualnie uruchomić wypłatę odszkodowania z jego obowiązkowej polisy OC), ale odpowiedzialność pracownika jest ograniczona do wysokości trzech pensji i wysokość odszkodowania zostanie także tak ograniczona (tylko wina umyślna nie ogranicza odpowiedzialności pracownika do wysokości trzech pensji, ale wtedy i tak „nie zadziała’ ubezpieczenie obowiązkowe). Zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej inwestora zastępczego zapewnia ochronę w przypadku szkód wyrządzonych przez pracowników (najczęściej za wyjątkiem szkód wyrządzonych umyślnie).

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej inwestora zastępczego (OC inwestora zastępczego) może dodatkowo obejmować m.in.:

  • uzyskiwanie stosownych pozwoleń i decyzji dot. procesu inwestycyjnego,
  • przekroczenie ustalonych kosztów, o ile stanowią one następstwo szkody wynikłej z uchybienia ubezpieczonego, objętej zakresem ubezpieczenia,
  • przekroczenie ustalonego terminu budowy, o ile stanowi to następstwo szkody wynikłej z uchybienia ubezpieczonego, objętej zakresem ubezpieczenia,
  • szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności biurowej, szkody wyrządzone pracownikom, szkody wyrządzone w najmowanych nieruchomościach,
  • szkody w powierzonej dokumentacji,
  • datę retroaktywną / cofnięcie się z ochroną przed początek okresu ubezpieczenia na polisie.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z  NAMI!