Ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC inwestora zastępczego

Ubezpieczenie OC zawodowej inwestora zastępczego daje ochronę, jeśli w związku z wykonywaniem czynności zawodowych zostanie wyrządzona szkoda osobie trzeciej.

Ubezpieczenie OC inwestora zastępczegoZakres obowiązków inwestora zastępczego reguluje umowa z inwestorem/zamawiającym o zastępstwo inwestycyjne. Zwykle do obowiązków inwestora zastępczego należy zorganizowanie i koordynacja działań wszystkich stron uczestniczących w procesie inwestycyjnym, a w szczególności zapewnienie:
    1. opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów,
    2. objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,
    3. opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
    4. wykonania i odbioru robót budowlanych,
    5. w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych.


Inwestor zastępczy może również mieć obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego (inspektor nadzoru inwestorskiego). W takim przypadku do jego podstawowych obowiązków będzie należeć:
    1. reprezentowanie inwestora na budowie - jego obowiązkiem będzie sprawowanie kontroli na budowie, jej zgodności z projektem i pozwoleniem na budowę, zasadami i przepisami wiedzy technicznej;
    2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
    3. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
    4. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej inwestora zastępczego (OC inwestora zastępczego) może obejmować wykonywanie wyżej wymienionych czynności.
 
Lista obowiązków inwestora zastępczego jest zdecydowanie dłuższa niż lista obowiązków osoby pełniącej funkcję inżyniera budownictwa. Obowiązkowe ubezpieczenie OC inżyniera budownictwa nie chroni kompleksowo inwestora zastępczego.

Rekomendujemy rozważenie dokupienia dobrowolnego dodatkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dedykowanego dla inwestora zastępczego.

Ważne kwestie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zawodowej OC inwestora zastępczego zostały szczegółowo opisane na stronie Ubezpieczenie OC Projektanta.

SKONTAKTUJ SIĘ Z  NAMI !

Ubezpieczenie OC inżyniera kontraktu

Poprzedni

Ubezpieczenie OC inżyniera kontraktu

Ubezpieczenia majątkowe

Następny

Ubezpieczenia majątkowe