Broker ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia farm fotowoltaicznych

Ubezpieczenia farm fotowoltaicznych skierowane są do firm budujących, eksploatujących lub zarządzających farmami fotowoltaicznymi. Przy ubezpieczaniu farm fotowoltaicznych trzeba wziąć pod uwagę ich specyfikę. Niektóre zdarzenia szkodowe w tej branży różnią się od tych występujących w innych sektorach energetyki odnawialnej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Zapewniamy kompleksowe pokrycie ubezpieczeniowe dla szkód związanych z technologią odnawialnych źródeł energii. Przedmiotem ubezpieczenia jest instalacja fotowoltaiczna służąca do przetwarzania energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną, czyli zespół paneli fotowoltaicznych, cała konstrukcja wraz z wyposażeniem, oprzyrządowaniem i infrastrukturą potrzebną do produkcji energii i jej wprowadzenia do sieci energetycznej.
Zakres ochrony może być uzupełnieniem do gwarancji i umowy serwisowej producenta.

Dla kogo jest to ubezpieczenie?
Pełną gamę ubezpieczeń proponujemy firmom, które budują farmy fotowoltaiczne, eksploatują je albo nimi zarządzają. Dedykowana oferta dla operatorów instalacji fotowoltaicznych to odpowiedź na rosnącą popularność inwestycji w odnawialne źródła energii.

Przykładowe ryzyka ubezpieczeniowe
Szkody wyrządzone przez żywioły stanowią aż 51% przypadków, a pozostałe 49% to szkody wynikające z innych przyczyn. Najczęstsze przyczyny szkód to:

  • zdarzenia naturalne – jak m.in. gradobicie, napór śniegu i lodu, mróz, huragan, uderzenia pioruna, pożar, zalanie – powodujące uszkodzenia zewnętrzne,
  • uszkodzenia wewnętrzne (m.in. przepięcia),
  • błędy projektowe i wykonawcze (np. wadliwa instalacja),
  • kradzież i wandalizm, celowe zniszczenie,
  • przegryzienie kabli przez gryzonie,
  • zagrożenia pochodzące z instalacji PV zamontowanych na dachach (m.in. pożar obiektów na których zamontowane są panele, zatrucia toksycznymi gazami, porażenie prądem),
  • szkody powstałe z innych przyczyn.

Zakres ubezpieczenia dopasowany do potrzeb Klienta
Ubezpieczenie farm fotowoltaicznych można zawrzeć w różnych wariantach. Ochrona obejmuje szkody będące wynikiem oddziaływania czynników zewnętrznych i wewnętrznych – zdarzenia nagłe i niespodziewane polegające na fizycznym uszkodzeniu, utracie lub zniszczeniu ubezpieczonych przedmiotów wskutek zdarzenia losowego. Uszkodzone elementy farmy wymagają naprawy, wymiany, odbudowy, restytucji. Ochroną mogą być objęte udokumentowane koszty wynikające z zastosowania środków w celu zmniejszenia szkody, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie czy zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego przedmiotu przed szkodą, a także koszty powstałe wskutek kradzieży czy zniszczenia.
Uwzględniamy indywidualne potrzeby Klientów i oferujemy możliwość rozszerzenia zakresu ochrony.

Wyróżnia nas elastyczność.
Dokonujemy analizy potrzeb ubezpieczeniowych i identyfikacji potencjalnych ryzyk.

Doradzamy w doborze konkretnych produktów i przygotowujemy kompleksowy program ochrony ubezpieczeniowej.